Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Ochrona danych osobowych

Obowiązek Informacyjny w trybie art. 13 RODO


Administratorem Danych Osobowych

jest Straż Miejska w Bydgoszczy

ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszczy


Inspektorem Ochrony Danych

jest Ireneusz Chmielewski, tel. (52) 58 58 767,

e-mail: i.chmielewski@strazmiejska.bydgoszcz.pl


Obowiązek informacyjny w aspekcie zamówień publicznych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Straż Miejska w Bydgoszczy ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz. Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Chmielewski, dostępny pod tel. (52) 58 58 767, e-mail: i.chmielewski@strazmiejska.bydgoszcz.pl .

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  lit. b RODO w celu obsługi i realizacji zamówienia. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje ich do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie z okresem przechowywania zawartym w Instrukcji Archiwalnej.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.


Obowiązek informacyjny w aspekcie przyjmowania pism, prowadzenia czynności administracyjnych (przekazanych według właściwości)

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Straż Miejska w Bydgoszczy ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz. Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Chmielewski, dostępny pod tel. (52) 58 58 767,  e-mail: i.chmielewski@strazmiejska.bydgoszcz.pl .

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  RODO w celu realizacji  czynności administracyjnych i zadań ustawowych straży. Odbiorcami danych mogą być  właściwe podmioty dla załatwienia sprawy. Administrator nie przekazuje danych  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie z okresem przechowywania zawartym w Instrukcji Archiwalnej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.


Obowiązek informacyjny w aspekcie przyjmowania zgłoszeń telefonicznych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Straż Miejska w Bydgoszczy ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz. Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Chmielewski, dostępny pod tel. (52) 58 58 767,  e-mail: i.chmielewski@strazmiejska.bydgoszcz.pl .

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  RODO w celu realizacji  zadań ustawowych straży. Odbiorcami danych mogą być  właściwe podmioty dla załatwienia sprawy. Administrator nie przekazuje danych  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie z okresem przechowywania zawartym w Instrukcji Archiwalnej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.


Obowiązek informacyjny w aspekcie osób aplikujących do pracy

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Straż Miejska w Bydgoszczy ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz. Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Chmielewski, dostępny pod tel. (52) 58 58 767,  e-mail: i.chmielewski@strazmiejska.bydgoszcz.pl .

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  lit. b  RODO w celu realizacji  zadań ustawowych straży związanych z zatrudnieniem.  Odbiorcami danych mogą być  właściwe podmioty ustawowe dla załatwienia sprawy. Administrator nie przekazuje danych  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie z okresem przechowywania zawartym w instrukcji archiwalnej (max przez okres 3 miesięcy). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.


Obowiązek informacyjny w aspekcie monitoringu miejskiego

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorach, którymi są: Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz w zakresie rozbudowy infrastruktury miejskiego systemu monitoringu; konserwacji i serwisu; oznaczenia monitorowanego obszaru i informowanie o monitorowaniu przestrzeni; powierzanie innym podmiotom danych poprzez nadawanie danych dostępowych do zasobów miejskiego systemu monitoringu podmiotom uprawnionym oraz Straż Miejska w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz w zakresie monitorowania przestrzeni publicznej na terenie miasta Bydgoszczy za pomocą środków technicznych stanowiących wyposażenie miejskiego systemu monitoringu, w szczególności zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, kopiowanie, niszczenie, udostępnianie, przekazywanie danych osobowych podmiotom uprawnionym.

W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: i.chmielewski@strazmiejska.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres:  Straż Miejska w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz oraz za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z następujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Do danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemu monitoringu wizyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie 30 dni.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoby których one dotyczą są uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania.  Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku: zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania albo w przypadku potrzeby zapobieżenia usunięcia danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania, w celu umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek  informacyjny w aspekcie monitoringu obiektowego

Administratorem Danych Osobowych jest Straż Miejska w Bydgoszczy ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz. Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Chmielewski, dostępny pod tel. (52) 58 58 767, e-mail: i.chmielewski@strazmiejska.bydgoszcz.pl .

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO w celu zapewnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w szczególności dla zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Odbiorcami danych mogą być uprawnione podmioty na postawie przepisów prawa oraz dodatkowo mogą być dostępne dla stron umów zawartych przez administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoby których one dotyczą są uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku: zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania albo w przypadku potrzeby zapobieżenia usunięcia  danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania, w celu umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni. Teren monitorowany zostały oznaczone za pomocą znaków graficznych.

 

Obowiązek informacyjny w aspekcie prowadzenia windykacji

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Straż Miejska w Bydgoszczy ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz. Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Chmielewski, dostępny pod tel. (52) 58 58 767, e-mail: i.chmielewski@strazmiejska.bydgoszcz.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zadłużenia oraz prowadzenia działań windykacyjnych.  Przetwarzanie  danych  odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO i jest niezbędne dla zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora.  Ponadto, Administrator z uwagi na wykonywanie ciążących na nim obowiązków prawnych przetwarza dane osobowe również na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. w związku z dokumentowaniem wpłat, zgodnie z przepisami księgowymi. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z Instrukcją Archiwalną, tj. 5 lat od zakończenia postępowania windykacyjnego lub procesu sądowego.  Dane osobowe mogą być  przekazywane do Wydziału Windykacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy, obsługującego nas  w zakresie teleinformatycznym oraz prawnym na podstawie zawartego z tym podmiotem porozumienia o udostępnieniu danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

 

Obowiązek Informacyjny w trybie art. 22  Ustawy z 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem przestępczości

 

Administratorem Danych Osobowych

jest Straż Miejska w Bydgoszczy

ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz.

 

Inspektorem Ochrony Danych

jest Ireneusz Chmielewski, dostępny pod tel. (52) 58 58 767,

e-mail: i.chmielewski@strazmiejska.bydgoszcz.pl


Obowiązek w aspekcie zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości

Dane osobowe są przetwarzane  w celu realizacji ustawowych zadań straży w zakresie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego. Osoba,  której dane dotyczą ma prawo wniesienia do Prezesa Urzędu ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,  skargi w przypadku naruszenia jej praw  w wyniku przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. Ponadto,  zgodnie z art. 27 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem  przestępczości (Dz.U. z 2019 poz.125), w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w aktach postępowań lub czynności prowadzonych na podstawie Ustawy  z 24 sierpnia  2001 roku Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia (Dz.U. z 2018 roku poz. 475 z póź.zm.) prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa oraz dodatkowo mogą być dostępne dla stron umów zawartych przez administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania, nie dłużej niż stanowią przepisy archiwalne.

Informację wytworzył:
Ireneusz Chmielewski
Data wytworzenia:
2020-12-31
Odpowiedzialny:
Ireneusz Chmielewski
Wprowadził do BIP:
Arkadiusz Bereszyński
Data publikacji w BIP:
2021-01-07 10:33:08
Modyfikował:
Arkadiusz Bereszyński
Data ostatniej modyfikacji:
2023-03-20 08:36:25
Liczba odsłon:
3160