Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
aplikant
Miejsce pracy:
Straż Miejska w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2022-11-30 23:59
Status naboru:
dokonano wyboru

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2022 roku

 

Nasz znak: OKS – 110 – 102/22

 

 

Komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnik miejski – aplikant

(Nr 11/2022)

 

 

1. Nazwa i adres jednostki: Straż Miejska w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz.

2. Określenie stanowiska, którego dotyczy nabór: strażnik miejski – aplikant (5 etatów).

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

− wykształcenie min. średnie;

− ukończone 21 lat;

− korzystanie z pełni praw publicznych;

− nienaganna opinia;

− obywatelstwo polskie;

− sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

− uregulowany stosunek do służby wojskowej;

− strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

b) dodatkowe:

− odpowiednie przygotowanie do pracy w straży;

− znajomość zadań i praw strażnika, wykonującego zadania należące do straży.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań strażnika miejskiego (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych zgodnie z art. 11 Ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1763 t. j. z dnia 2021.09.29) poprzez uczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń oraz przestępstw, przede wszystkim podczas służby patrolowej w terenie (patrole piesze i zmotoryzowane).

5. Warunki pracy: wysiłek fizyczny; naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca na terenie całej Bydgoszczy, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w systemie równoważnym czasu pracy; w systemie zmianowym; praca z ręcznym miotaczem gazu – czynnik pieprzowy; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych; czynniki biologiczne: zawarte w kurzu miejskim, wirusowe zapalenie wątroby typu C/HCV/ i B /HBV/, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV, napad/postrzał z broni palnej, stres, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej.

6. Strażnik miejski na stanowisku aplikanta zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.200 zł brutto, dodatek za wysługę lat do wynagrodzenia zasadniczego(5% - 20% w zależności od lat pracy), dodatek za pracę w godzinach nocnych, premię regulaminową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwość otrzymania nagród uznaniowych oraz inne świadczenia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Stawka wynagrodzenia zasadniczego może wzrosnąć w ciągu czterech lat do 3.750 zł, w zależności od ilości przepracowanych służb.W SM funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oferujący m. in. dofinansowanie wypoczynku własnego lub dzieci, pożyczkę na cele mieszkaniowe.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Bydgoszczy w miesiącu październiku wynosił więcej niż 6%. 

8. Wskazanie wymaganych dokumentów:

− list motywacyjny;

− cv;

− kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;

− kopię świadectwa ukończenia szkoły;

− oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą (ze złożonym podpisem) wg wzoru:

 

 
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Straż Miejską w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, w celu rekrutacji do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania umieszczonej na stronie BIP Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

 

                 

 

                          ……………………….                                                                              …………………………………..

                               data                                                                                                                       imię i nazwisko

 

9. Etapy rekrutacji:

-  weryfikacja dokumentów,

-  test sprawnościowy,

-  test z wiedzy ogólnej,

-  rozmowa z Komisją Kwalifikacyjną,

-  badania lekarskie.

 

10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „dotyczy naboru nr 11/2022 na stanowisko aplikanta” do dnia 30 listopada 2022 r. osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszczlub przesłać pocztą; tel. 52-58-58-765.

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

  

Jacek Anhalt

Komendant Straży Miejskiej

w Bydgoszczy

(podpis na oryginale)

Wynik naboru:

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia  2022 r.

 

 

Nasz znak: OKS – 110 – 102 / 22

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA Z DNIA 2 LISTOPADA 2022 R. NA  STANOWISKO URZĘDNICZE STRAŻNIK MIEJSKI –  APLIKANT

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane:

 

 

Pani Natalia Michta, zam. w Serocku,

Pani Katarzyna Sikorska, zam. w Bydgoszczy.

 

 

Ww. osoby spełniły zarówno wymagania niezbędne jak i oczekiwania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze.

W postępowaniu kwalifikacyjnym wykazały się znajomością zagadnień związanych z zakresem działania stanowiska.

 

 

 

Jacek Anhalt

Komendant Straży Miejskiej 

w Bydgoszczy

(podpis na oryginale)

Informację wytworzył:
Marzena Cichońska-Bazak
Data wytworzenia:
2022-11-02
Odpowiedzialny:
Marzena Cichońska-Bazak
Wprowadził do BIP:
Marzena Cichońska-Bazak
Data publikacji w BIP:
2022-11-02 08:14:16
Modyfikował:
Marzena Cichońska-Bazak
Data ostatniej modyfikacji:
2022-12-08 09:04:54
Liczba odsłon:
604