zamówienie na:

Wykonywanie badań lekarskich dla pracowników Straży Miejskiej w roku 2020 .

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: L-252-14/2019
wartość: poniżej 6.000 euro
termin składania ofert: 31 października 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano Ofertę : Centrum Medyczne IKAR w Bydgoszczy, ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz. Cena Brutto : 17.270,00 zł.  

STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY   

85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12 

nr tel. 5858748, 5858749, fax. 5858771 ; e-mail sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl 

ogłasza ZAPYTANIE  OFERTOWE  na :  
 
wykonywanie badań lekarskich dla pracowników Straży Miejskiej w roku 2020 .  

Termin realizacji zamówienia : od dnia 02.01.2020 do dnia 31.12.2020r. 
  
Warunki wymagane od Oferentów określone zostały w treści załącznika do niniejszego Zapytania Ofertowego . 
  
Oferty należy składać w sekretariacie SM  adres jw. do dnia 31.10.2019 r. do godz. 12.00
w formie pisemnej , faxem lun na adres e-mail (co najmniej podpisany skan Oferty) .

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest  p.Marzena Cichońska- Bazak 
, tel.5858 765.
  
 Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych i wariantowych.  
  
Kryterium  oceny  Ofert  :
   
C  - Najniższa Łączna Cena brutto za wszystkie typy badań lekarskich - 100 % znaczenia 
  
 Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

{Zapytanie} (842kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (7 października 2019, 08:32:22)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (12 listopada 2019, 13:30:30)
Zmieniono: WYNIK

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 129